La marca CE representa el nivell mínim de seguretat que ha d’assolir un fabricant de finestres per a poder comercialitzat els seus productes a Europa. Amb aquesta marca, el fabricant garanteix que els productes compleixen els requisits essencials de seguretat de la Directiva 89/106/CEE sobre Productes de Construcció.

El Grupo AMC ha elaborat tota la documentació necessària per a que els tallers que utilitzin els seus productes puguin superar totes les característiques que marca la normativa.

S’ha de tindre clar que la Marca CE no és una marca de qualitat ni implica, per tant, que el producte ofereixi unes garanties o prestacions de qualitat extra. La Marca CE indica únicament que el fabricant compleix uns requisits mínims relacionat amb la seguretat i és un requisit imprescindible legalment per a que es pugui comercialitzar un producte.

Si una empresa disposa de marca de qualitat, no esta eximida del seu compliment, ni la marca de qualitat cobreix l’obligació de complir els preceptes que indica la Marca CE. També convé saber que la Marca CE no és una certificació que ens emet l’administració ni els organismes notificats. És un procediment que serveix per certificar i garantir que vostè, sota la seva responsabilitat, ha realitzat les tasques que impliquen el sistema d’avaluació assignat al producte. 

A partir del dia 1 de febrer del 2010 no esta permès fabricar ni comercialitzar finestres o portes sense incorporar la Marca CE obligatori. La Norma UNE EN 14351-1:2006 és la norma harmonitzada, també anomenada Norma de Producte per finestres i portes vianants exteriors i, en conseqüència, és la que marca les condicions el compliment de la Marca CE obligatòria per aquests productes.

És una norma de caràcter OBLIGATORIA, per la que tots el fabricants i tallers hauran de comercialitzar totes les finestres i portes amb la corresponent Marca CE.

Molt important: És una norma que regula la fabricació i no afecta a la instal·lació.

Per a poder implementar la Marca CE de forma correcta s’ha de tindre en compte aquests elements:

 1. Control de producció en fàbrica.
 2. Assajos inicials de tipus (EIT)
 3. Declaració de conformitat
 4. Marcat i etiquetat.

Control de producció a fàbrica

El control de producció a fàbrica consisteix en una sèrie de procediments documentats, inspeccions, assajos regulars i valoracions per a controlar l’equip, les matèries primeres i altres materials o components que s’utilitzen durant el procés de producció del producte. 7

Tots aquests procediments es deuen incloure al denominat Manual de producció a fàbrica (MCPF). Aquest manual defineix el sistema que estableix l’empresa per a la planificació i el control dels seus procediments de fabricació, emmagatzematge, transport i instal·lació de finestres d’alumini. No és un llistat de coses que s’hagin de fer d’una manera determinada, és un manual que marca les directrius que l’empresa decideix fixar com necessàries per aquests processos.

Inclou tant les directives de fabricació com el conjunt d’elements de control del manteniment dels equips, verificació dels elements de mesura o procediments a seguir quan sorgeixin productes no conformes als criteris marcats.

Un cop definits i aprovats aquests punts, serà responsabilitat del gerent o del propietari de l’empresa posar tots els mitjans al seu abast per al seu compliment. El primer pas a realitzar és el nomenament de l’RCPF o Cap del control de la producció en fàbrica.

És responsabilitat de l’RCPF el control de les activitats i que la resta de personal de l’empresa realitzi de forma correcta l’aplicació de les directrius descrites en el manual.

Relacionats amb el manual del control de producció, el taller ha de disposar de dos documents que marquen instruccions i punts de control a seguir de forma específica durant la fabricació o durant la instal·lació en obra de les finestres. Es tracta de les instruccions tècniques de fabricació i d’instal·lació.

En l’apartat de documentació de la nostra WEB té disponibles tots els models dels documents indicats: Manual de producció en fàbrica, Instruccions tècniques de fabricació, Instruccions tècniques d’instal·lació i Acta de nomenament del responsable de producció en fàbrica.

EIT – Assajos inicials de tipus

Un assaig inicial de tipus és una certificació que emet un laboratori homologat quan realitza una sèrie de proves sobre diferents paràmetres (que marca la normativa de el marcatge CE) a una mostra d’una finestra o porta d’una sèrie determinada. Aquesta finestra o porta analitzada serà la pauta (quant a accessoris i perfils) que el taller seguirà en la fabricació de les següents unitats.

Això vol dir que les finestres que fabriquem habitualment seguiran les mateixes característiques que la mostra que ha estat certificada pel laboratori. La mida del model assajat serà sempre el més desfavorable de tota la gamma pel que fa als paràmetres a analitzar. D’aquesta manera, els resultats obtinguts es podran utilitzar en qualsevol rang de mesures.

El fabricant estarà obligat a mantenir el conjunt de certificacions d’assaigs de tipus mentre els productes estiguin actius i fins a cinc anys després de deixar de fabricar-los.

En l’assaig s’han d’analitzar aquestes característiques obligatòries:

 • Resistència a la càrrega de vent
 • Estanquitat a l’aigua
 • Capacitat dels dispositius de seguretat
 • Atenuació acústica
 • Aïllament tèrmic
 • Permeabilitat a l’aire
 • Contingut de substàncies perilloses

En l’apartat de documentació de la nostra WEB té disponibles tots els Assaigs Inicials de Tipus (EIT) de les nostres sèries.

 

Declaració de conformitat

El fabricant ha d’emetre una declaració de conformitat dels productes que lliura a client. Es tracta d’una relació dels productes que lliura a el client, amb la referència de les normes i disposicions que compleixen aquests productes.

Aquesta declaració és la que li faculta el fabricant a col·locar les etiquetes de Marcat CE sobre aquests productes.

Control de Producció

El control de producció incorpora els registres de recepció de materials (albarans i factures de compra dels materials), el registre de les unitats produïdes, els controls de verificació d’aquestes unitats produïdes i el registre de productes no conformes, per tal de poder demostrar que totes les unitats realitzades són iguals a la unitat amb la qual es va analitzar en l’assaig.

Es tracta de mantenir un control dels documents de compra de materials, de les unitats que fabriquem i als clients que es lliura (facturació, albarans, etc.) i un registre dels productes que no han superat les verificacions, si n’hi ha.

Marcat i Etiquetatge

Totes les finestres o portes comercialitzades pel taller hauran d’incorporar (adherit al producte final o imprès junt amb la documentació comercial de lliurament) un marcat de conformitat CE que indica el compliment cada unitat comercialitzada amb les característiques bàsiques de l’assaig.

La marca de conformitat CE, consisteix en una etiqueta que inclogui el símbol de marcatge CE, amb les característiques que indica la Directiva 93/68 / CEE. L’etiqueta s’ha de col·locar sobre el producte de forma visible, llegible i indeleble, mitjançant una etiqueta adherida, fixada a l’embalatge (si n’hi hagués) o en els documents que l’acompanyen.

És l’únic marcat que indica que el producte compleix les directives d’aplicació i s’ha de posar sempre a la fi de la fase de control de producció. És responsabilitat del fabricant que el marcat i etiquetatge CE arribi a l’usuari final que rep el producte.

Al costat del símbol de marcatge CE, s’han d’incloure aquestes dades:

 • Nom i direcció registrada del fabricant
 • Últims dos dígits de l’any en què es va fixar el Marcat CE
 • Número de la Norma Europea Harmonitzada
 • Descripció del producte
 • Informació sobre les característiques obligatòries verificades pel laboratori homologat